padidekimia

padide kimia.co

اکت ها، تجهیز مورد نظر را به تجهیزات بالا دست و پایین دست مرتبط می سازند. در طراحی داکتیک رعایت نکات زیر ضروری است
مقاومت کم جداره در مقابل جریان گاز
رسیدن به این مهم، با انتخاب سطح مقطع مناسب جهت داکت و نصب دستگاههای کنترل جریان گاز میسر می شود
توزیع مناسب سرعت گاز
دستگاههای کنترل جریان گاز، جهت رسیدن به توزیع مناسب سرعت مورد استفاده قرار می گیرند
حداقل نشست غبار بر روی سطح
نشست را می توان با طراحی صحیح داکتینگ و به حداقل رسانی داکت های افقی و همچنین انتخاب سرعت مناسب به حداقل رساند
اتلاف کم انرژی حرارتی
هدف، کم کردن اتلاف انرژی حرارتی از گاز می باشد، به نحوی که از میعان اسید و یا رطوبت در تجهیز پایین دست جلوگیری شود. جهت نیل به این هدف می توان از عایق کاری جداره های خارجی بهره جست

 padidehkimiapadidehkimiapadidehkimiapadidehkimia